WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Wykładowcy

dr n. praw. Janusz Jaroszyński

Kierownik Studiów "MBA w ochronie zdrowia" (kierownik organizacyjny i naukowy, autor programu)

 

Kierownik naukowy modułu prawnego

 

Doktor nauk prawnych, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył także studia menedżerskie Master of Business Administration Politechniki Lubelskiej i University of Illinois. Współpracuje z wieloma podmiotami medycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami.

 

Od 2012 r. do 2018r. pracował jako asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadził zajęcia z aspektów prawa medycznego, farmaceutycznego, farmakoekonomiki, systemów i finansowania ochrony zdrowia, zasad refundacji, korupcji oraz odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej pracowników medycznych. Współorganizator Konferencji Naukowo-Szkoleniowych "Paragrafy w medycynie", które przybliżają kadrze medycznej i zarządzającej aspekty stosowania i interpretowania prawa.

 

Od wielu lat prowadzi wykłady dla lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie z zakresu refundacji, wystawiania recept lekarskich i kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie jest zatrudniony jako asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Jest autorem lub współautorem ponad 30 prac naukowych z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego. Obecnie prowadzi szkolenia dla lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i pielęgniarek związane z tematyką prawa medycznego.

dr n. med. Beata Jagielska

Dr n. med. Beata Jagielska lekarz, onkolog

 

Kierownik naukowy modułu finansowego i medycznego

 

Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej dla obszaru województwa mazowieckiego

Zastępca Dyrektora Centrum Onkologii ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Ekspert medyczny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia

Ekspert w zakresie finansowania, rozliczania świadczeń i zarządzania w ochronie zdrowia oraz w zakresie organizacji, prowadzenia badań klinicznych

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

dr hab. Bartosz Grucza

dr hab. Bartosz Grucza – pracownik Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Kierownik naukowy modułu menedżerskiego

 

W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE.

 

Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Ma za sobą dziesiątki zrealizowanych projektów w trudnych środowiskach interesariuszy.

 

 

Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop

Sekretarz studiów MBA w ochronie zdrowia (koordynator organizacyjny i naukowy, współautor programu)

 

Absolwent Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki, Politechniki Lubelskiej. Ukończył również podyplomowe studia na kierunku Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia oraz Analiza danych na Wydziale Matematyki UMCS w Lublinie.

 

W latach 2008-2010 Regionalny Dyrektor Sprzedaży w przedsiębiorstwie  informatycznym specjalizującym się w produkcji oprogramowania medycznego w szczególności systemów informatycznych dla Zakładów Diagnostyki Obrazowej.
Od 2010 roku asystent, a od 2013r. adiunkt w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 1.10.2017 p.o. Kierownika w Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Jego zainteresowania skupione są wokół tematyki zarządzania i marketingu, zdrowia publicznego, a także informatyki medycznej i innowacji w sektorze ochrony zdrowia.

 

Autor i współautor licznych publikacji na temat zarządzania i informatyzacji w ochronie zdrowia. W latach 2013-2017 realizator projektów krajowych i międzynarodowych. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Lublinie, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz PAN Oddział w Lublinie.

 

W roku 2017 jeden z pięciu nalepszych dydaktyków na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie według I Rankingu "Najlepszych Dydaktyków" UM.

 

W latach 2018-2019 roku członek Zespołów Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakresie Zdrowia Publicznego i nauk medycznych.

dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH

Dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH

 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1995–1996 stypendystka Fundacji Fulbrighta w Carlson School of Management, University of Minnesota, oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców (1997). W 1999 uzyskała w SGH stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Praca uzyskała Nagrodę im. Karola Adamieckiego. W 2009 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie (specjalność zarządzanie strategiczne). Jej książka: Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne pod tym samym tytułem zdobyła nagrodę w IX edycji konkursu na prace habilitacyjne Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

 

Obszar jej zainteresowań naukowych to zarządzanie strategiczne i zarządzanie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przedsiębiorstw. Jej zajęcia kilkakrotnie znalazły się na liście dziesięciu najwyżej ocenianych przez studentów SGH zajęć dydaktycznych (tzw. lista TOP 10). Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza Uczelnią. Współpracuje merytorycznie z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, MSZ, MPiT, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2002-2003 Dyrektor Departamentu Badań), instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Autorka i współautora licznych publikacji (krajowych i zagranicznych), projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym. Od 2016 roku współpracuje z Instytutem Lotnictwa (Pełnomocnik Dyrektora ds. organizacji badań naukowych), jest współinicjatorem i współkoordynatorem największego projektu B+R między Polską a USA (dot. bezzałogowych systemów latających, współpraca z m.in. NIAS w Nevadzie).

prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska,

Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH

 

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, były członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia przez dwie kadencje. Była przewodnicząca zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

Stypendystka Fulbrighta i studentka studiów doktoranckich w University of Illinois at Urbana-Champaign, a także uczestniczka staży w  University of Minneapolis w USA oraz University of Paisley w Szkocji. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących ochrony zdrowia, opublikowała wiele artykułów i książek  poświęconych tej tematyce, zarówno od strony teoretycznej (ekonomia zdrowia), jak i praktycznej (analiza funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, przede wszystkim w Polsce). Ponadto jest członkiem Organu Nadzoru – Rady Naukowej Fundacji Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z najważniejszych obszarów badań i ekspertyz Instytutu jest analiza ekonomiczna, w tym ekonometryczna, funkcjonowania ochrony zdrowia, co przekłada się na publikację we współautorstwie wielu raportów. Jest także dyrektorem Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Ochrony Zdrowia na SGH oraz redaktorem naczelnym czasopisma Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia wydawanym przez SGH.

prof. dr hab. Anna Karmańska

Anna Karmańska posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych.

 

Pracuje w obszarze rachunkowości, naukowo i dydaktycznie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W obszarze jej naukowych zainteresowań leżą w szczególności: problematyka wartości ekonomicznej i ryzyka w rachunkowości, systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa w nurcie zrównoważonego rozwoju, paradygmaty i teorie w nauce rachunkowości, aspekty behawioralne i etyka w rachunkowości, modele biznesowe, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.

 

Od 2006 r. przewodniczy Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i jest wiceprzewodniczącą Rady Naukowej tego Stowarzyszenia. W latach 2011-2015 pełniła funkcję członka Zarządu European Federation of Accountants and Auditors. Przez kilka lat (2011-2015) była członkiem niezależnym Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości. Wcześniej członkiem Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (w kadencji 2006-2008), doradcą przewodniczącego instytucji nadzorującej sektor ubezpieczeniowy i funduszy emerytalnych w Polsce (KNUiFE, 2003-2005). Ponadto, dla praktyki wykonuje ekspertyzy wymagające profesjonalnej wiedzy z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej.

 

Prof. Anna Karmańska współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami globalnymi, takimi jak CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) i ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz tytuł Ambasadora Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości z numerem 1.

dr hab. n. ekon., dr n. med. Marcin Czech

Marcin Czech jest profesorem uczelni Politechniki Warszawskiej i Instytutu Matki i Dziecka, dr. hab. n. ekon. (habilitował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), dr. n. med., skończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, jest absolwentem jednego z najlepszych programów MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa. Odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University,  University of Liverpool  w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie.

 

Ma dwie specjalizacje lekarskie – z epidemiologii i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji oraz wykładowcą na innych kierunkach w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pracując prawie 10 lat współtworzył Zakład Farmakoekonomiki, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Collegium Medicum UKSW. Zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka.

W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia.

 

Jest autorem ponad 250 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 130 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem grup roboczych (m.in. Polskiej Akademii Nauk), rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej.

Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence.

 

Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC, w rankingu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 roku zajął 3 miejsce.

Jest prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, zasiada we władzach Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej.

dr hab. prof. nadzw. Justyna Zajdel Całkowska

Dr hab. prof. nadzw. Justyna Zajdel Całkowska – adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego inicjatorka specjalizacji prawo medyczne na kierunku Zdrowie Publiczne UM w Łodzi w Łodzi, kierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca w obszarze prawa medycznego na studiach SGH – WUM MBA w Warszawie, szkoleniowiec w ramach kursów specjalizacyjnych z zakresu medycyny pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.


Specjalistka prawa medycznego, autorka kilkudziesięciu artykułów i kilkunastu monografii dotyczących problematyki prawnej w ochronie zdrowia, właścicielka formy AD REM specjalizującej się w szkoleniach i doradztwie prawnym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, firm medycznych i farmaceutycznych oraz osób wykonujących zawody medyczne.

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. nadzw. US

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Specjalizuje się w tematyce zarządzania kapitałem ludzkim (w tym m. in. zajmuje się problematyką z zakresu kompetencji miękkich), społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju.

 

Członkini Forum Ekspertów European Institute for Gender Equality - agencji Unii Europejskiej. Pełnomocniczka Uniwersytetu Szczecińskiego do Komitetu Technicznego nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Doradczyni Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu CSR.

 

Stypendystka Rządu Szwajcarii (Uniwersytet we Fribourgu, Sankt Gallen), uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Recenzentka projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Wykładowca na EMBA na Polskiej Akademii Nauk, studiach podyplomowych „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Kierownik studiów podyplomowych „Coaching menedżerski”. Członkini Rad Programowych, Komitetów Naukowych, Komitetów Organizacyjnych oraz panelistka konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

Konsultantka biznesu, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. Współpracuje z praktykami z zakresu zarządzania, firmami szkoleniowymi, instytucjami m. in. z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Autorka i współautorka programów szkoleniowych, opracowań naukowych, analiz, projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu.

prof. dr hab. Katarzyna Kolasa

Prof. Katarzyna Kolasa przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych. Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii. Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK.  Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie. Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association "Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research". Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.

dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH – socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konsultant firm szkoleniowo-doradczych w zakresie diagnozy postaw pracowników, systemów motywacji oraz regulacji konfliktów. Współautor programu negocjacji realizowanego, od 1990 roku, na Studiach Podyplomowych SGH. Kierownik Studiów Podyplomowych SGH nt.: Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego”, współfinansowanego ze środków UE. Autor wielu publikacji z zakresu przywództwa, kultury organizacyjnej i negocjacji. Najważniejsze z nich to: A. Winch, S. Winch, Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2010 oraz S. Winch, Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2016.

prof. dr hab. Michał Trocki

Prof. dr hab. Michał Trocki jest profesorem nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu, profesorem emerytowanym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

 

Zainteresowania prof. M. Trockiego koncentrują się wokół zagadnień zarządzania organizacjami gospodarczymi: przedsiębiorstwami i projektami. W tej dziedzinie prowadzi działalność naukową, gospodarczą, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą.

 

Był pracownikiem naukowym w Politechnice Warszawskiej, w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył w administracji gospodarczej oraz w zarządzaniu działalnością gospodarczą jako członek rad nadzorczych, zarządów i doradca przedsiębiorstw.

 

Prof. M. Trocki był twórcą, kierownikiem i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania W Ochronie Zdrowia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem pierwszych publikacji dotyczących outsourcingu w języku polskim, kierownikiem badań, promotorem i recenzentem rozpraw doktorskich z tego zakresu.

 

Prof. Michał Trocki jest autorem i redaktorem ok. 200 publikacji z dziedziny zarządzania działalnością gospodarczą w tym kilkunastu publikacji książkowych.

dr hab. med. Kamil Torres, prof. UM, MBA

Dr hab. med. Kamil Torres, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie ukończył studia na kierunku lekarskim. Jest absolwentem studiów MBA na Politechnice Lubelskiej i University of Illinois, Urbana Champaign USA. W 2018 roku ukończył studia Masters in Clinical Education na Uniwersytecie w Edynburgu. Od 2017 roku jest związany z Harvard Macy Institute, Harvard University w Bostonie. Ukończył szereg szkoleń podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i administracją jednostkami ochrony zdrowia. Jest związany z nurtem nowoczesnej edukacji medycznej prowadząc szkolenia w zakresie: opracowania programów studiów, opracowywania i wdrażania programów rozwoju kadry dydaktycznej w wielu ośrodkach w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Niemczech, Tajlandii, Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest Kierownikiem Centrum Symulacji Medycznej oraz zespołu prowadzącego wiele projektów ze środków zewnętrznych opartych o edukację i symulację medyczną realizowanych również w obrębie szkolenia podyplomowego w wielu szpitalach w Polsce. Jest chirurgiem ogólnym i specjalizującym się we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej w zakresie chirurgii plastycznej.

dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Tomasiewicz

dr hab. med. prof. nadzw. Krzysztof Tomasiewicz

 

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wieloletni członek zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ)

Kierownik licznych projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Badacz główny w ponad 15 badaniach klinicznych z zakresu chorób infekcyjnych i hepatologii. Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD/NASH, Członek Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Członek Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Członek Grupy Ekspertów ds. Zwalczania Zakażeń Związanych z Opieką drowotną.

Recenzent Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (European Association Study of the Liver (EASL) International Liver Congress na lata 2019-2021Ekspert ds. eliminacji HCV na zaproszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Współautor krajowych rekomendacji postępowania I terapii zakażenia HCV, HBV, NAFLD/NASH oraz riketsjoz. Wielokrotnie recenzent programów terapeutycznych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz projektów badawczych dla NCN.

Liczne staże zagraniczne. W ostatnich latach bardzo ścisła współpraca z Department of Gastroenterology and Hepatology, Essen University Hospital w Essen (Niemcy) oraz Medical Department, J. W. Goethe University Hospital, Frankfurt am Main (Niemcy)

Autor licznych prac oryginalnych, poglądowych o sumarycznym IF ponad 60 i liczbie cytowań ponad 800. Redaktor Naczelny “Clinical and Experimental Hepatology”

Wieloletni biegły sądowy ds. chorób zakaźnych i hepatologii.

dr hab. Jakub Pawlikowski

Dr hab. Jakub Pawlikowski

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie (2003), gdzie uzyskał również doktorat (2008) i habilitację (2014), a także Wydziału Prawa KUL (doktorat – 2016) i Wydziału Filozofii KUL (mgr – 2007). Specjalista w zakresie zdrowia publicznego (2010 r.) oraz absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej na UJ.

 

Pracownik Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, najpierw jako asystent i adiunkt w Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka (2008-2017), a następnie jako kierownik Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny UM w Lublinie (od 2017).

 

Visiting Associate Professor w School of Public Health na Harvard University, Boston, USA (2016/2017) oraz stypendysta programu Marie-Curie UE na Uniwersytecie Deusto, Bilbao, Hiszpania (2006/2007).

 

 

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów z zakresu etyki medycznej i bioetyki, prawa medycznego, zdrowia publicznego i historii medycyny oraz monografii z zakresu biobankowania ludzkiego materiału biologicznego, uporczywej terapii i klauzuli sumienia.

 

Członek kilku zespołów eksperckich, m. in.:

Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (od 2013r.)

Zespołu doradczego ds. ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (od 2016 r.);

Rady Społecznej projektu „Wspólnie dla zdrowia” przy Ministrze Zdrowia (2017-2018)

Ekspert ds. ELSI (Ethical, Legal, Social Issues) w międzynarodowym konsorcjum BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) z siedzibą w Graz, Austria (od 2017r.).

Kierownik i koordynator grantów naukowych finansowanych z MNISW oraz NCN dotyczących aspektów etycznych, prawnych i społecznych dotyczących biobankowania ludzkiego materiału biologicznego dla celów naukowych oraz wykonawca w kilku grantach z zakresu etyki medycznej i prawa.

 

Członek redakcji czasopism: Medycyna Praktyczna (dział: Etyka), Polish Journal of Public Health (dział: Bioetyka i prawo medyczne)

 

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, m. in.: nagroda Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za najlepszą publikację na łamach Wiadomości Lekarskich (2012 r.); Young Researchers Award na European Conference on Spirituality, Religion and Health (Malta, 2014).

dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

 

doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: SGH). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi, zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz systemach informacyjno-decyzyjnych jak również w teorii i praktyce sukcesu.

 

Od początku swojej kariery zawodowej związana z SGH do roku 2018 starszy wykładowca, obecnie jest Kierownikiem Podyplomowych Studiów HR Biznes Partner w Zakładzie Zarządzania w Gospodarce, Instytut Zarządzania, w Kolegium Zarządzania i Finansów. W latach 2004 - 2007 dyrektor Centrum Karier SGH. Założycielka, współwłaścicielka i długoletni prezes Banku Modułów Kształceniowych ”BMK” S.C., a następnie prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności.

 

Wykładowca, trener, doradca i konsultant dla organizacji gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania. Współautorka książki „Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym”, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009.

dr Katarzyna Dębkowska

Dr Katarzyna Dębkowska, kierownik Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym, adiunkt w Katedrze Informatyki Gospodarczej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

 

Posiada bogaty dorobek badawczy i dydaktyczny w obszarze stosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Jej badania naukowe dotyczą przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw. Swoją uwagę badawczą koncentruje głównie na wykorzystaniu metod statystycznych w budowaniu metodyki oceny modeli biznesu. Kolejny obszar zainteresowań naukowych i praktycznych to wykorzystanie badań typu foresight.

 

Była członkiem zespołu badawczego przy projektach: „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” oraz „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”. Przeprowadzała badania dla Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej pod nazwą „Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego”.

 

 

Autorka wielu publikacji naukowych związanych z modelami biznesu, upadłością przedsiębiorstw, foresightem gospodarczy i technologicznym, a także współautorka artykułów publikowanych w naukowych czasopismach medycznych.

 

Odbyła staż naukowy w Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester. Posiada doświadczenie w praktyce gospodarczej jako członek Rady Nadzorczej jednej z białostockich spółek z o.o. Jest członkiem zarządu komercyjnej firmy badawczej – Instytutu Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. – realizującej badania społeczne i gospodarcze.

mgr Karol Tarkowski

Karol Tarkowski

Magister Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, rok uzyskania 1989

 

2016 - nadal Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

członek zespołu do spraw merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia powołany przez Ministra Zdrowia;

członek zespołu powołanego Zarządzeniem nr 6/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. programów dotyczących koordynowanej opieki zdrowotnej;

2014-2015 z-ca dyrektora d.s. ekonomicznych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

2013-2014 Dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie SP ZOZ

Prezes Zarządu Księgarni Uniwersyteckiej sp. z o.o. w Lublinie (największa księgarnia naukowa we wschodniej Polsce)

Kierownik Funduszu Pożyczkowego Fundacji OIC Poland udzielającej pożyczek na rozwój firmom z sektora MŚP działających na terenie Lubelszczyzny.

 

Autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (restrukturyzacji, studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej)w tym m.in. Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SP ZOZ w Lublinie, Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, SP ZOZ w Kraśniku, SP ZOZ Puławy, SP ZOZ we Włodawie

PARP - członek Grupy Roboczej - udział w ocenie techniczno-ekonomicznej wniosków złożonych do działania 2.3 programu SPO-WKP Fundacja  OIC POLAND (PARP)

Akredytowany trener KOSzEFS - wykładowca w sieci ośrodków szkoleniowych ROSzEFS Program Rozwoju Zawodowego "Twoja Szansa" PHARE 2001 Podprojekt 2 - Twoja firma

Pomoc doradcza przy zakładaniu firm i poszukiwaniu źródeł finansowania. Punkt Konsultacyjno – Doradczy w ramach Krajowej Sieci Usług (PARP)

Usługi doradcze w zakresie finansów PHARE PL 9918 - Konsultant i wykładowca w zakresie finansów -przygotowanie badań wykonalności - consulting dla sektora MŚP,  

Ekspert do oceny wniosków z EFRR, wpisany na „Listę specjalistów do oceny merytorycznej wniosków” w ramach RPO WL 2007-2013

Promotor Projektów Innowacyjnych (w ramach działań: 4.2 „Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa" oraz 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013

 

Udział w pracach nad przygotowaniem podręczników dotyczących sporządzania Studiów Wykonalności w ramach programu „Project Preparation Facility” PHARE 98,  umowa pomiędzy Skarbem Państwa a Tebodin BV nr 9918/01/200 , 2002

Koordynator merytoryczny w projekcie: MENEDŻER DLA NAUKI I BIZNESU. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych w latach 2011-2011

dr Piotr Mikołajczyk

Dr nauk praw. Piotr Mikołajczyk, radca prawny

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filologię germańską na Wydziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu.

 

Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako pracownik naukowo-dydaktyczny, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej rozpoczął pracę jako radca prawny w jednostkach administracji publicznej, prowadząc jednocześnie własną kancelarię.

 

Dziedziny, w których się specjalizuje to przede wszystkim działalność podmiotów leczniczych, zamówienia publiczne, prawo medyczne, w tym „błąd w sztuce”, prawo żywnościowe, prawo weterynaryjne, prawo nieruchomości, prawo geodezyjne i kartograficzne, jak również postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. W ramach wykonywanej działalności prawniczej skupia się nie tylko na rozwiązywaniu sporów prawnych, w szczególności na drodze pozasądowej, ale przede wszystkim na zapobieganiu ich powstawaniu, zajmuje się także zarządzaniem ryzykiem prawnym.

dr n. med. Rafał Włach

Doktor nauk medycznych, posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT w obszarze ochrony zdrowia - certyfikat Prince 2. Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Ukończył także studia menedżerskie University of Nottingham w zakresie Zdrowia Publicznego.

 

Od ponad 15 lat związany z CompuGroup Polska na kierowniczych stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie w zakresie zarządzania szpitalami nabył w latach 2007-2008 jako dyrektor administracyjny SPZOZ w Lubartowie.

 

W latach 2011-2017 pracował jako asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadził zajęcia z aspektów zarządzania i zastosowania technologii ICT w ochronie zdrowia. Od 2017 do 2018 r. kierownik zakładu eZdrowia Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

 

Doświadczony menadżer projektów o łącznej wartości przekraczającej 100 mln pln miedzy innymi współtwórca projektu P1.

mgr Monika Kryszkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Wydział Ekonomiczny, kierunek Zarządzanie i Marketing, studia podyplomowe Finanse i rachunkowość).

 

Pracownik instytucji państwowych (KRUS, NFZ). Od 16 lat  pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaangażowana w tematykę koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozliczeń kosztów leczenia z krajami UE/EFTA. Kieruje Wydziałem Współpracy Międzynarodowej.

Ewa Opolska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Organizacja i Zarządzanie. Stypendystka rządu kanadyjskiego w programie Master of Business Administration  dla pracowników naukowych na Universite du Quebec w Montrealu. Stażystka L'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris w obszarze strategii komunikacji instytucji z otoczeniem. Odbyła staże naukowe w Londynie (Tack Training International) w zakresie marketingu i negocjacji handlowych oraz warsztaty w zakresie budowania wartości firmowych i wdrażania zmian organizacyjnych w Paryżu (Stratelium).

 

Jest doświadczonym trenerem, prowadzącym zajęcia w dziedzinie zarządzania i marketingu dla menedżerów. Tworzy długofalowe projekty rozwojowe dla kadry zarządzającej. Jako konsultant i coach przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany strukturalne i organizacyjne. Realizuje cykle szkoleniowe, wspierające różnorodne cele biznesowe. Jej pasją zawodową jest podkreślanie znaczenia sprawnego wykorzystania narzędzi komunikacji w zarządzaniu ludźmi i procesach wdrażających zmiany organizacyjne.

 

Stale współpracuje z EY Academy of Business w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm w dziedzinie zarządzania. Współpracuje także ze Szkołą Główną Handlową, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prowadzenia zajęć na menedżerskich studiach podyplomowych w zakresie zarządzania i marketingu.

 

Wybrane działania zawodowe:

Przeprowadzenie warsztatów w obszarze zarządzania dla kluczowych menedżerów w firmie (m.in. dla Tauron, EuropolGaz, McDonald’s Polska, PSA Finance, BNP Paribas, Poczta Polska, BMW Polska, PFRON, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Elester PKP, Suez Polska, Toyota Motor Poland, Kemira, Orlen Upstream, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

Stworzenie i realizacja programu warsztatów dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zmianą organizacyjną (m.in. dla: mBank, Pomorska Spółka Gazownictwa, PGNiG, Nationale Nederlanden, PKO BP S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Aspecta Życie-Gerling, , BGŻ S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ZUS, Provident).

Doradztwo organizacyjne i coaching menedżerski w projektach zmian organizacyjnych (dla Suez Polska, Gedeon Richter, mBank, Polska Spółka Gazownictwa, home.pl).

Stworzenie i realizacja programu szkoleń doskonalącego komunikację wewnętrzną i współpracę w zespołach (dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Warta S.A., CBRE, Sephora, Suez Polska, PLAY, Generali, IBM Polska, PKO BP S.A).

Stworzenie i realizacja projektu szkoleń, wspierających powstanie sieci dealerskiej Lexus Polska.

Realizacja projektu budowania wartości firmowych (dla Lexus Polska, mBank).

Stworzenie i realizacja programu szkoleń i systemu certyfikacji w zakresie sprzedaży flotowej (dla Toyota Motor Poland, Hyundai, PolmotAuto).

Assessment i coaching dyrektorów handlowych w obszarze zarządzania zespołem sprzedaży (dla BMW Polska, AON Hewitt, Suez Polska).

Przeprowadzenie projektu doskonalenia umiejętności w dziedzinie kontaktów z mediami przedstawicieli instytucji wdrażających Europejskiego Funduszu Społecznego (dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Przygotowanie zarządów firm i instytucji do tworzenia wizerunku organizacji i kontaktów z mediami (dla m.in.: Kler S.A., GlaxoSmithKline, British Council, GlobeTradeCenter, Neinver Polska, Carrefour, Ministerstwo Finansów, Partner Finansowy, Orlen).

mec. Natalia Łojko

Natalia Łojko, radca prawny, partner w kancelarii Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński. Absolwentka wydziałów prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Oksfordzie.

Od ponad 15 lat zajmuje się bieżącą obsługą spółek farmaceutycznych oraz spółek wytwarzających i dystrybuujących wyroby medyczne i inne produkty z pogranicza, w tym w sprawach dotyczących refundacji. Regularnie uczestniczy w negocjacjach cen leków z Komisją Ekonomiczną, opracowuje strategie refundacyjne, wspiera spółki w ramach procedur refundacyjnych. Od lat bierze udział w pracach legislacyjnych z ramienia stowarzyszeń branżowych w ramach kolejnych nowelizacji prawa farmaceutycznego, w tym refundacyjnego. Regularnie rekomendowana w dziedzinie prawa farmaceutycznego – w szczególności prawa refundacyjnego - w prestiżowych międzynarodowych rankingach Chambers Europe oraz Legal500.

Autorka wielu publikacji i częsta prelegentka konferencji. Wykładowczyni Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 2004 – 2014 związana z Baker & McKenzie.

 

Członek mazowieckiej komisji ds. zdarzeń medycznych w latach 2012-2015. Członek zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem.

mec. Adam Twarowski

Adam Twarowski – Radca prawny, legislator

 

1994 – 2006 – pracował w administracji rządowej, jako radca prawny, m. in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia (Dyrektor Biura Rady oraz Dyrektor Biura Prawnego)

2007 – 2012 – członek zarządu i wspólnik w Instytucie Zamówień Publicznych oraz Kancelarii Prawnej Twarowski i Wspólnicy Sp. k., specjalizującej się w sprawach z zakresu zamówień publicznych oraz prawa medycznego i ochrony zdrowia

2012 – 2014 – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2014 – 2016 – Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2016 – 2018 – of counsel w TaylorWessing e/n/w/c Kancelaria prawna sp. k. w Warszawie

 

Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną

Wykładowca na studiach MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Wiceprzewodniczący Komisji bioetycznej przy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Członek Rady Naczelnej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji

mgr inż. Stanisław Pitucha

Długoletnie i wszechstronne doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji, bankowości i finansach, od ponad 10 lat związany z sektorem ochrony zdrowia zarówno jako ekspert w procesach naprawczych, współautor programów restrukturyzacyjnych skutkujących uzyskaniem finansowania z ARP S.A. i BGK, jak też członek zarządu podmiotu leczniczego.  Od 2016 roku współpraca z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, początkowo jako doradca, a następnie z-ca dyrektora ds. finansowych. Od 09/2017 dyrektor Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej WUM, aktywnie uczestniczyłem w procesie konsolidacji szpitali klinicznych. Obecnie zastępca Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Maciej Zabelski

Maciej Zabelski

 

Ekspert ds. zarządzania w ochronie zdrowia oraz restrukturyzacji naprawczej podmiotów leczniczych. Od ponad 14 lat odpowiada za realizację projektów doradztwa w zarządzaniu oraz wdrażania procesów optymalizacyjnych w szpitalach publicznych należących do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych, Uniwersytetów Medycznych, samorządów wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Specjalizuje się w aspektach prawnych restrukturyzacji naprawczej, a w szczególności restrukturyzacji finansowej oraz kosztów materiałowych, jak również w procesach przekształceń, komercjalizacji i konsolidacji placówek medycznych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości, controllingu, prawa zamówień publicznych, zarządzania, negocjacji oraz business relations.

 

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz Z-cy Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM oraz Członka Zespołu ds. Planu Operacyjnego Konsolidacji i Restrukturyzacji Bazy Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wcześniej współpracował z Samodzielnym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Analizy Kosztów, a następnie Dyrektor Finansowy SPDSK. Doświadczenia w ochronie zdrowia zdobywał również w spółce doradczej A.M.G. Finanse. 

lek. wet. Tomasz Bętkowski, MBA

Tomasz Bętkowski, lekarz medycyny weterynaryjnej, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie; MBA – Master of Business Administration – absolwent Lubelskiej Szkoły Biznesu i University of Central Lancashire, UK. Stypendium naukowe w College of Veterinary Medicine Cornell University, USA.

 

Ukończył specjalizację kierunkową z zakresu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Absolwent Studiów Podyplomowych „Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Związany z badaniami klinicznymi od 2006 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Quintiles (Contract Research Organization) na stanowisku Monitora Badań Klinicznych. Od 2008 roku pracował na stanowisku Starszego Monitora Badań Klinicznych. Od początku pracy w Quintiles koordynował w Polsce długoletni (ponad ośmioletni) międzynarodowy projekt badawczy w dziedzinie cukrzycy, a następnie projekty badawcze w dziedzinie kardiologii. W latach 2010-2015 pracował na stanowisku Strategic Site Relationship Manager, a w latach 2015-2016 na stanowisku Site Network Manager. Obecnie Site & Resource Manager w IQVIA (dawniej Quintiles).

 

Współtwórca i koordynator Studiów Podyplomowych: „Badania Kliniczne – organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a także współtwórca i koordynator „Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Redaktor Naczelny podyplomowych kursów dokształcających z dziedziny badań klinicznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Asystent w Katedrze Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych w Lubelskim Uniwersytecie Medycznym.

mgr Dagmara Marczewska

mgr Dagmara Marczewska, MBA

 

Specjalista z zakresu farmacji aptecznej, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), Akademii Medycznej w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny), Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (Farmakoekonomika, Marketingu i Prawa farmaceutycznego), Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

 

Od 20 lat związana z farmacją jako pracownik, kierownik, właściciel aptek ogólnodostępnych oraz kierownik hurtowni farmaceutycznej. Od blisko 10 lat pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie od 2012 roku kieruje Wydziałem Gospodarki Lekami.

mgr Marzena Rosłon

Doświadczony praktyk w zakresie ochrony zdrowia.

 

Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1999r.

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych w warszawskim szpitalu wieloprofilowym  

Jakub Marczak

Członek zarządu Perfectus Group sp. z o.o.

 

Certyfikowany trener biznesu od ponad 10 lat związany z doskonaleniem procesów wg Lean Management i Six Sigma. Przeprowadził ponad 1300 godzin szkoleń i projektów doskonalących dla klientów z branży usługowej, produkcyjnej, szpitali i urzędów.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów w różnych branżach. Pracował jako Manager ds. Doskonalenia i Lean. Jako ekspert doskonałości operacyjnej uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu - pracując jako coach systemu. Ukończył szkolenie Six Sigma Black Belt. Jako mentor wspierał realizację ponad 80 projektów doskonalących w oparciu o arkusz A3.

 

Obecnie zajmuje się realizacją projektów doradczych i szkoleniowych z zakresu Lean Management i Six Sigma dla firm produkcyjnych, usługowych i sektora publicznego. Specjalizuje się w działaniach strategicznych na poziomie middle i top management.

 

Pomysłodawca i współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie.

 

Współorganizator i wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na WSB w Poznaniu, Lean Management i Lean Services na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Lean Manager Advanced na Collegium Da Vinci w Poznaniu.

 

Pracował m.in. dla takich firm jak: YES, Top Farms, Armatoora, GSK, MAN Accounting Center, Marmite S.A., Nordea Operations Center, Urząd Miasta Poznania, JMP Flowers, Inline Poland, Bonduelle, York PL.

Krzysztof Firlik

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, konsultant i trener
Perfectus Group sp. z o.o.

Partner Zarządzający TWI Institute Poland.

 

Certyfikowany trener biznesu od 8 lat związany z doskonaleniem procesów wg Lean Management. Przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń i projektów doskonalących dla klientów z branży produkcyjnej, usługowej, IT, szpitali i urzędów.

 

Odpowiada za budowanie struktury TWI na rynku w Polsce. Wspiera organizacje w prowadzeniu coachingów instruktorów TWI  JI.

 

Jako mentor wspierał realizację ponad 80 projektów doskonalących w oparciu o arkusz A3. Przeprowadził kilkadziesiąt dni warsztatowych związanych z wdrożeniem 5S w obszarze produkcji.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów w Polsce i we Francji. Pracował m.in. jako Lean Manager czy kierownik działu inżynieryjnego. 

 

Doświadczenie w doskonaleniu procesów w różnych branżach pozwala mu na szerokie inspirowanie klientów, a także nietuzinkową adaptację narzędzi Lean zgodnie z potrzebami konkretnego klienta.

 

Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie.

 

Współorganizator i wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na WSB w Poznaniu, Lean Management i Lean Services na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Lean Manager Advanced na Collegium Da Vinci w Poznaniu.

 

Pracował m.in. dla takich klientów jak: Intermetal, Bonduelle Polska, Saferoad Pomerania, Pfeifer und Langen, Borne, Paul Pon, Wago Elwag, Nordea Operations Center, Trio Line Polska, Werner Kenkel, E-file sp. z o.o., Bosch, Allflex Polska, JLL - Jones Lang LaSalle, Szpital Wojewódzki w Suwałkach, Metpol, Flexlink System.

Magdalena Parzych

Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Zarządzania, Katedra Psychologii i Organizacji Przedsiębiorstw, Specjalizacja Zarządzanie Kapitałem Ludzkim.

 

Współpracująca z kadrą dydaktyczną uczelni od 2008 roku.

 

Przede wszystkim przedsiębiorca. Od 1997 roku życie zawodowe związała z obszarem ubezpieczeń (właścicielka mulitagencji ubezpieczeniowej w Łomży). Buduje zespoły sprzedażowe i bada postępy rozwojowe swoich współpracowników. Prezes spółki informatycznej INSOS Sp. z o.o. – odpowiedzialna przede wszystkim za szkolenia i wdrożenia aplikacji komputerowych wspomagające biznes w branży ubezpieczeniowej. Wspólnik i współzałożycielka Konsorcjum Ogólnopolskiego Jednoczącego Rynek Agencyjny KOJRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Menedżer do spraw kompetencji miękkich (studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Certyfikowany Trener Biznesu z zakresie kompetencji miękkich od komunikacji interpersonalnej poprzez budowanie zespołu – świadcząca usługi z tego obszaru również dla firm zewnętrznych. Szeroki wachlarz zainteresowań nie tylko naukowych czy zawodowych, ale również na podłożu prywatnym. Płetwonurek P1 – CMAS, kurs NITROX-SSI, Aikido (japońska sztuka walki) 3 kyu, taternik jaskiniowy oraz wspinacz skałkowy.

 

Jako przedsiębiorca, pracodawca czy wykładowca stara się być profesjonalistką. Jest mieszanką optymistki i realistki. Nie lubi gotować, ale uwielbia dobre jedzenie – zwłaszcza jak nie musi robić go sama. Ma słabość do wszystkiego co intryguje, zaskakuje i daje do myślenia.

Sebastian Schubert

Ekspert w sektorze ochrony zdrowia, prawnik, ekonomista, z 15 letnim doświadczeniem w administracji publicznej oraz przemyśle farmaceutycznym.

 

Główne obszary ekspertyzy: budowanie strategii w dostępie leków do rynku, negocjacje cenowe, ekonomika zdrowia, public affairs.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń w dziedzinie EBM, HTA i sztuki negocjacji.

 

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Ministerstwie Zdrowia jako Naczelnik Wydziału Refundacji i Cen. Następnie związany ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, gdzie był między innymi odpowiedzialny za przygotowanie jednej z pierwszych wersji projektu ustawy refundacyjnej.

 

Obecnie kieruje działem Market Access w firmie Bayer Sp. Z o.o.

W ramach związku pracodawców INFARMA wieloletni przewodniczący i wiceprzewodniczący grupy refundacyjno-cenowej oraz członek Sądu Dyscyplinarnego.   

dr Lidia Czarkowska

Psycholog biznesu, socjolog i antropolog organizacji;

Konsultant, trener, mentor, akredytowany coach i superwizor

 

Dyrektor Instytutu Jakości Życia (QLI – Quality of Life Institute)

Akredytowany superwizor Izby Coachingu

Założycielka i wieloletni dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu przy Akademii Leona Koźmińskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych. Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring.

Wykładowca na studiach Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego i Polskiej Akademii Nauk oraz innych kierunkach studiów podyplomowych m.in. Akademia Kompetencji Menedżera oraz Psychologia Biznesu.

 

Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii „Coaching jako…” a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Założycielka i redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review.

 

Praktyk biznesu – od 21 lat specjalizuje się we wspieraniu rozwoju osobistego kapitału przywódczego i inteligencji emocjonalnej w praktyce zarządzania ludźmi. Prowadzi warsztaty, treningi i coachingi a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła ponad 450 profesjonalnych coachów. Prowadzi też coaching relacji oraz kursy doskonalące dla coachów i mentorów oraz superwizję. Od 9 lat prowadzi z mężem firmę doradztwa strategicznego w branży IT i kapitału ludzkiego: „LDC Consulting”

 

Prywatnie: Mama czwórki dzieci, pasjonatka gór – a szczególnie Tatr i tańca

 

Specjalizacja:

1) Rozwój Inteligencji emocjonalnej oraz osobistego potencjału przywódczego liderów

2) Coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej i członków zarządu

3) Konsulting w zakresie zmiany kultury organizacyjnej w procesie łączenia, zmian właścicielskich lub restrukturyzacji organizacji

4) Superwizja i doradztwo w zakresie przygotowania i wdrażania programów mentoringowych w firmach oraz wsparcie rozwoju profesjonalnego coachów i mentorów

5) Warsztaty w zakresie podnoszenia jakości życia – psychologii pozytywnej w praktyce, konstruktywnej komunikacji, odporności psychicznej oraz przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu

mgr Aneta Mela

mgr n. ekon, mgr n. o zdr. Aneta Mela - farmakoekonomistka

 

Absolwentka Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Posiada ponad 6-letnie doświadczenie w pracy w branży farmaceutycznej i instytucjach ochrony zdrowia w zakresie refundacji leków, polityki cenowej oraz oceny technologii medycznych (HTA).

 

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych w obszarze ekonomii zdrowia i farmakoekonomiki.

 

Obecnie:

Specjalista ds. farmakoekonomiki i market access w międzynarodowej firmie farmaceutycznej, w której zajmuje się procesami refundacyjnymi oraz oceną technologii medycznych dla produktów leczniczych w obszarze onkologii, reumatologii, kardiologii i wirusologii.

 

Doktorantka w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi badania w obszarze polityki refundacyjnej i cenowej w Polsce i na świecie.

 

Wykładowca przedmiotu farmakoekonomika na Warszwskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Badacz w Projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA), służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym (dyrektorzy szpitali) oraz ogólnopolskim.

dr n. o zdr. Gabriela Sujkowska

Z publiczną ochroną zdrowia związana jest od początku swojej kariery zawodowej.  W 2009 r. dołączyła do zespołu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Poprzednio doświadczenie zdobywała  w Narodowym Funduszu Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia oraz u publicznego świadczeniodawcy. Obecnie kieruje Wydziałem Taryfikacji, którego zespół i kompetencje budowała od początku jego funkcjonowania.

 

Autorka i współautorka artykułów, rozdziałów książek, monografii oraz wystąpień konferencyjnych z obszaru zdrowia publicznego i ekonomiki zdrowia.

 

Wykładowca akademicki w ww. obszarze. Zaangażowana z ramienia prezesa AOTMiT w tworzenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Tematem chorób rzadkich i leków sierocych zajmuje się od wielu lat, w tym w ramach obronionej w 2014 r. pracy doktorskiej, aktualizując swoją wiedzę w tym obszarze, przede wszystkim o prowadzone badania kliniczne i przedkliniczne oraz rejestrowane technologie medyczne w chorobach rzadkich.

dr n. praw. Mariusz Filipek

Mariusz Filipek – doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, medycznego, budowlanego, samorządu terytorialnego.

 

W latach 2009 – 2011 konsultant do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. do 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a od 2016 r. pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2018r. wiceprzewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. Prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Targów Lublin S.A. od 2015 roku do 2018 roku oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim latach 2015 -2019.

 

Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem. Współpracuje m.in. z pismem samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA”, „Rzeczpospolita”, „Forum Samorządowe”, „Serwisem Administracji Samorządowej”, „Inżynierem Budownictwa”, portalem „Onet Biznes”, portalem „prawopl.pl”.