WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki rekrutacji

Na studia podyplomowe może być przyjęty kandydat, który:

 

  1. Posiada kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe), wypełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy.
  2. Złożył kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, aktualne CV i zdjęcie.
  3. Zmieścił się w limicie miejsc wg kolejności zgłoszeń.
  4. Uiścił opłatę za studia podyplomowe (jednorazowo w całości lub pierwszą ratę).
  5. Podpisał umowę o uczestnictwie w studiach podyplomowych.

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe, dokumenty złożone w czasie rekrutacji, zostają zwrócone kandydatowi.

 

Liczebność grupy wynosi nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób.

 

 

Wymagane dokumenty

 

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. 1 fotografia
  3. Formularz zgłoszeniowy

 

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym.