WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Opłaty

  1. Studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia” są odpłatne. Uczestnik dokonuje wyboru płatności przy podpisywaniu umowy. Opłaty winny być wniesione zgodnie z terminami określonymi w niniejszym Regulaminie i Umowie z uczestnikiem zawartej przez  Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
     
  2. Całość kosztów studiów podyplomowych wynosi 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych).
     
  3. Opłata za studia podyplomowe może być wniesiona jednorazowo w całości lub w dwóch ratach po 8.000 zł (osiem tysięcy złotych)
     
  4. Wpłata jednorazowa bądź za pierwszy semestr powinna nastąpić w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia  umowy, a płatność za drugi  semestr  powinna zostać wniesiona w terminie 7 dni od zakończenia pierwszego semestru.